Chi tiết văn bản

07/2022/TT-BTNMT
30/06/2022
30/12/2022
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Thị Phương Hoa
VĂN BẢN KHÁC