Chi tiết văn bản

06/2022/TT-BTNMT
30/12/2022
30/12/2022
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Thị Phương Hoa
VĂN BẢN KHÁC