Thông tin liên hệ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 42B Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Số điện thoại: 02703822242; Email: stainguyen@vinhlong.gov.vn