văn bản quy phạm pháp luật

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
1 06/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000 30/12/2022 30/12/2022
2 08/2022/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 05/07/2022 19/08/2022
3 07/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000 30/06/2022 30/12/2022
4 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 30/06/2022 15/08/2022
5 03/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mứcc kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyện và môi trường 28/02/2022 15/04/2022
6 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 10/01/2022
7 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 10/01/2022
8 01/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 07/01/2022 07/01/2021
9 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 07/01/2022 07/01/2022
10 33/2021/QĐ-UBND Ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 20/12/2021 01/01/2022
11 21/2021/TT-BTNMT Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/11/2021 01/02/2022
12 27/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao gắn liền với nhà ở; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 01/11/2021 15/11/2021
13 19/2021/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia 29/10/2021 15/12/2021
14 17/2021/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 14/10/2021 30/11/2021
15 16/2021/TT-BTNMT Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/09/2021 15/11/2021
16 15/2021/TT-BTNMT Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 31/08/2021 15/10/2021
17 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 31/08/2021 15/10/2021
18 13/2021/TT-BTNMT Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia 26/08/2021 21/10/2021
19 11/2021/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 06/08/2021 22/09/2021
20 1316/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam 22/07/2021 22/07/2021
21 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021 16/08/2021
22 09/2021/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 30/06/2021 01/09/2021
23 07/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 30/06/2021 16/08/2021
24 03/2021/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 29/06/2021 15/08/2021
25 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 21/06/2021 15/08/2021
26 03/2021/TT-BTNMT Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần 12/05/2021 28/06/2021
27 18/2021/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 22/04/2021 01/07/2021
28 01/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 12/04/2021 26/05/2021
29 41/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 30/03/2021 15/05/2021
30 17/2020/TT-BTNMT Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 24/12/2020 09/02/2021
<<<1 2 3 4>>>